-->

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart. Men inte till vilket pris som helst.
– Vi får inte tappa bort stadsbyggnadskvalitéerna i staden. Ytterst handlar det om att bygga en hållbar och jämlik stad som är trygg för invånarna, säger Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg.
Göteborgs Stad har i sina visioner om hur staden ska växa och utvecklas betonat att arbetet ska ske i nära dialog med invånarna och att den hållbara staden ska vara tillgänglig för alla. Dialog och delaktighet är därför nyckelord i planeringen av den framtida staden.

Agneta Hammar

Agneta Hammar

– Men vi tar också intryck av all den forskning som finns om hur miljön bör se ut för att människor ska må bra. Detta gör vi utifrån den erfarenhet och kompetens som vi själva har. Vi testar dessutom så kallade platsbyggande aktiviteter innan vi planlägger, säger Agneta Hammer.
Idén med dessa platsbyggande åtgärder är att man före planering och byggnation i ett tidigt skede vill ta reda på vad invånarna vill använda området till. Det som kommer fram under denna dialog tas sedan med i planeringen.

Badkultur i Frihamnen
– Ett exempel är bastun i Frihamnen, säger Agneta Hammer. Idén till denna kom från den medborgardialog vi hade med göteborgarna inför vårt kommande 400-årsjubileum år 2021.
Invånarna hade en stark önskan om att bada i älven. Det tog staden fasta på och bland annat byggdes en bastu. Visionen blev till verklighet. Bastun har blivit en stor succé och har nu kompletterats med en bassäng i älven.
Diskussion med invånarna förs också om det nya arkitekturprogrammet som är ute på remiss. I anslutning till detta har stadsbyggnadskontoret arbetat fram 30 teser som ska användas som ett lättillgängligt diskussionsunderlag, dels för att förmedla stadens tankar om vad man vill med Göteborg, dels som ett diskussionsmaterial för att väcka frågor och engagemang hos medborgarna.

Grönare och tätare stad
En viktig del i planeringen av det nya Göte­borg är att förtäta staden och därmed göra den mer hållbar, trygg och tillgänglig.
– Göteborg är en utspridd stad med natur och grönområden, nivåskillnader och naturliga avbrott mellan sina olika områden, säger Agneta Hammer. Det blir stora avstånd och det finns också stora outnyttjade ytor invid trafikleder och hamn/parkeringsområden. För att skapa en mer sammanhängande stad vill vi bygga samman delarna, förtäta längs vägar och få ett mer finmaskigt gatunät. Då kan man också enklare gå till fots mellan våra stadsdelar.
När staden växer och förtätas blir behovet av parker och grönytor större och det gröna nätet i staden behöver byggas ut.
– Vi vill såklart behålla det gröna men här är det också viktigt att planera för alternativa gång- och cykelvägar för att exempelvis slippa gå igenom en park på kvällen. Vi vill att det ska vara tryggt att röra sig från kollektivtrafikens hållplatser, fortsätter Agneta Hammer.

En stad i ögonhöjd
En annan ambition för det nya Göteborg är att staden ska fungera i ögonhöjd trots att man också bygger uppåt med höghus. Hur fungerar detta i praktiken?
– Vi vill fokusera på fotgängarnas upplevelser av byggnader och stadsrum. Vi vill ha en varierad stad att promenera i. Med en levande, vacker och trygg miljö i ögonhöjd kan vi också bygga på höjden. En viktig ambition är att förtäta staden och göra det möjligt för fler göteborgare att bo och verka i staden.

Den jämlika staden
Att Göteborg ska vara en jämlik stad är prioriterat i stadens mål. Det ska inte finnas någon skillnad i tillgången på stadens resurser beroende på var du bor. Du ska lätt kunna ta dig till en vårdcentral, skola och till dagis.
– En jämlik stad gäller även miljön. Vi strävar efter omsorgsfullt utformade och väl förvaltade miljöer i hela staden men de behöver inte vara exakt likadana i varje område. Vi ska värna om den lokala identiteten.

Tre spaännande områden

  • Järntorget som blir en inbjudande mötesplats i ett sammanhängande stråk längs älven.
  • Frihamnen som växer fram steg för steg, i nära dialog med medborgarna.
  • Selma Lagerlöfs torg som blir ett spännande område när staden förtätas. Här har vi skapat nya rum i staden med ett centrum som rymmer bostäder, idrottsanläggning och kulturhus.


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med.

Läs mer

Regionen satsar på höjden

Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Läs mer

Rekordsatsningar i trafiken

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut?

Läs mer

Unikt samarbete ger fler bostäder

Göteborgs stad och ett 30-tal privata och offentliga aktörer på byggmarknaden har inlett ett unikt samarbete för att snabbt få fram fler bostäder.

Läs mer

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.

Läs mer

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen.

Läs mer

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart.

Läs mer

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

Läs mer

Regionen samlas på centralen

Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

Nya Mölndal tar form

Det är inte bara Göteborgs stad som växer snabbt. Även i Mölndal ökar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som det görs en storsatsning på att utveckla Mölndals centrum.

Läs mer

En pulserande världsstad

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021.

Läs mer

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Läs mer

Älvstaden ritar om kartan

Just nu pågår Nordens största stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Med Älvstaden öppnas staden mot vattnet och hela stadsbilden förändras.

Läs mer

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad.

Läs mer

Det nya Göteborg växer fram

Göteborg fortsätter växa i rekordfart. Utvecklingen av Älvstaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08